جستجوی پیشرفته محصولات

دستگاه XVR5116HS-X

نام محصول: دستگاه XVR5116HS-X
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5116HS-X

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5116HS-X با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR5108HS-X

نام محصول: دستگاه XVR5108HS-X
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5108HS-X

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5108HS-X با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR1B16

نام محصول: دستگاه XVR1B16
خلاصه توضیحات: 1080N Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR1B16

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR1B16 با کیفیت تصویر 720P به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR5104HS-S2

نام محصول: دوربین XVR5104HS-S2
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5104HS-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5104HS-S2 با کیفیت تصویر 1080P به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR5108HS-S2

نام محصول: دوربین XVR5108HS-S2
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5108HS-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5108HS-S2 با کیفیت تصویر 1080P به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR5116HS-S2

نام محصول: دوربین XVR5116HS-S2
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5116HS-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5116HS-S2 با کیفیت تصویر 1080P به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR4104HS-X1

نام محصول: دستگاه XVR4104HS-X1
خلاصه توضیحات: 720P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR4104HS-X1

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR4104HS-X1 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR5104HS-X

نام محصول: دستگاه XVR5104HS-X
خلاصه توضیحات: 1080P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR5104HS-X

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR5104HS-X با کیفیت تصویر 5M-N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR4108HS-S2

نام محصول: دستگاه XVR4108HS-S2
خلاصه توضیحات: 720P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR4108HS-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR4108HS-S2 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR4116HS-S2

نام محصول: دستگاه XVR4116HS-S2
خلاصه توضیحات: 720P Compact 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR4116HS-S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR4116HS-S2 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR1A04

نام محصول: دستگاه XVR1A04
خلاصه توضیحات: 720P Cooper 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR1A04

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR1A04 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR1A08

نام محصول: دستگاه XVR1A08
خلاصه توضیحات: 720P Cooper 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR1A04

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR1A08 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

صفحه1 از2

ایده پرداز پرارین

دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به خیابان حافظ

کوچه یغما، پلاک 11 ، واحد 7 و 8 شرقی

(021) 54 715

(021) 66 76 62 00

info [at] perarinco.ir

perarin plus