جستجوی پیشرفته محصولات

دستگاه NVR2104HS-S2

نام محصول: دستگاه NVR2104HS-S2
خلاصه توضیحات: Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 6MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

NVR2104HS S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR2104HS-S2 با کیفیت تصویر 6MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR2108HS-S2

نام محصول: دستگاه NVR2108HS-S2
خلاصه توضیحات: Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 6MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

NVR2108HS S2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR2108HS-S2 با کیفیت تصویر 6MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4104H

نام محصول: دستگاه NVR4104H
خلاصه توضیحات: Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

NVR4104H

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4104H با کیفیت تصویر 5MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR5416-4KS2

نام محصول: دستگاه NVR5416-4KS2
خلاصه توضیحات: 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4K
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 4

NVR5416 4KS2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR5416-4KS2 با کیفیت تصویر 4K به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR5432-4KS2

نام محصول: دستگاه NVR5416-4KS2
خلاصه توضیحات: 4K&H.265 Pro Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 4K
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 4

NVR5432 4KS2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR5432-4KS2 با کیفیت تصویر 4K به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4216-4KS2

نام محصول: دستگاه NVR4216-4KS2
خلاصه توضیحات: 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 8MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 2

NVR4216 4KS2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4216-4KS2 با کیفیت تصویر 8MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4108H

نام محصول: دستگاه NVR4108H
خلاصه توضیحات: Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

NVR4108H

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4108H با کیفیت تصویر 5MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4116H

نام محصول: دستگاه NVR4108H
خلاصه توضیحات: Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 5MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

NVR4116H

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4116H با کیفیت تصویر 5MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4232-4KS2

نام محصول: دستگاه NVR4232-4KS2
خلاصه توضیحات: 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 8MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 2

NVR4232 4KS2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4232-4KS2 با کیفیت تصویر 8MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه NVR4432-4KS2

نام محصول: دستگاه NVR4432-4KS2
خلاصه توضیحات: 4K&H.265 Lite Network Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: +H.265
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 8MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 4

NVR4432 4KS2

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا NVR4432-4KS2 با کیفیت تصویر 8MP به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR1A04

نام محصول: دستگاه XVR1A04
خلاصه توضیحات: 720P Cooper 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR1A04

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR1A04 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

دستگاه XVR1A08

نام محصول: دستگاه XVR1A08
خلاصه توضیحات: 720P Cooper 1U Digital Video Recorder
استاندارد فشرده سازی: H.264
کیفیت تصویر قابل پشتیبانی: 2MP
تعداد هارد قابل پشتیبانی: 1

XVR1A04

داهوا یکی از سازندگان شاخص سیستم های نظارت تصویری در جهان است. دلایل این محبوبیت را می توان در خصوصیات جذاب داهوا جستجو کرد؛ قیمت مناسب دوربین های مداربسته، قابلیت هوشمند دستگاه های داهوا و تنوع محصولات این شرکت باعث شده یکی از پرفروش ترین های جهان باشد.

 دستگاه ضبط تصویر داهوا XVR1A08 با کیفیت تصویر 1080N به ضبط تصویر می پردازد و از قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

صفحه1 از4

ایده پرداز پرارین

دفتر مرکزی: تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به خیابان حافظ

کوچه یغما، پلاک 11 ، واحد 7 و 8 شرقی

(021) 54 715

(021) 66 76 62 00

info [at] perarinco.ir

perarin plus